Salgs- og leveringsbetingelser for LABTECH DATA A/S

De følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i forbindelse med salg, tilbud og leverancer foretaget af LABTECH DATA A/S, med mindre andet er skriftligt aftalt og accepteret af LABTECH DATA A/S.

 1. Tilbud og priser

  1. ​Med mindre andet fremgår, er alle tilbud fra LABTECH DATA A/S gældende i maksimalt 8 dage fra dato for tilbudets afgivelse.
  2. Alle priser er eksklusiv moms, afgifter samt leveringsomkostninger, herunder porto og forsikringer.
  3. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger, brochurer og øvrigt salgsmateriale.
  4. LABTECH DATA A/S er ikke bundet af et af givent tilbud såfremt dette er afgivet på et forkert grundlag.
  5. Forøges LABTECH DATA A/S’ omkostninger i forbindelse med et tilbud som følge af købers forhold, er LABTECH DATA A/S berettiget til at kræve sig kompenseret herfor.
 2. ​Leveringstid og forsinkelse

  1. ​Levering sker som udgangspunkt fra LABTECH DATA A/S’ lager, med mindre andet er skriftligt aftalt.
  2. Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt.
  3. LABTECH DATA A/S er berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf skyldes begivenheder eller personer hvorover LABTECH DATA A/S ikke har indflydelse, eks. leverandørers forsinkelse eller force majeure (jf. pkt. 3.1. nedenfor).
  4. LABTECH DATA A/S er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvor der leveres en del af en løsning, og er det ikke muligt for LABTECH DATA A/S at påbegynde arbejdet  hermed til den aftalte dato, grundet en anden leverandørs forhold. Giver køber ikke besked om det forrykkede påbegyndelsestidspunkt henvises til pkt. 1.5.
  5. Med forbehold af pkt. 2.2. er køber i tilfælde af væsentlig overskridelse af det angivne, leveringstidspunkt berettiget til at hæve købet.
  6. Forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, uanset årsagen hertil, herunder uagtsomhed. Denne bestemmelse begrænser således ansvaret efter de almindelige erstatningsretlige regler.
 3. ​Force majeure

  1. ​LABTECH DATA A/S er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde leveringstidspunktet væsentligt, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, såsom oprør, uroligheder, naturkatastrofer, krig, lockout, valutarestriktioner mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelser/mangler ved leverancer fra underleverandører, der skyldes omstændigheder af de i dette punktum nævnte. Under disse omstændigheder suspenderes eller bortfalder samtlige købers beføjelser. Køber kan således hverken i tilfælde af annullering eller udskudt leveringstidspunkt kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod LABTECH DATA A/S.
 4. ​Betaling

  1. ​Med mindre andet fremgår, er betalingsbetingelserne netto kontant ved levering.
  2. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling pga. modkrav som LABTECH DATA A/S ikke har anerkendt.
  3. Betaler køber senere end aftalt, er LABTECH DATA A/S berettiget til at oppebære morarente fra forfaldsdagen. Morarenten er aftalt til 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Der vil ved udsendelse af rykkere blive tilskrevet et rykkergebyr på 100 Kr. med tillæg af moms pr. rykker. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter og omkostninger, derefter på hovedstolen.
 5. ​Ejendomsforbehold

  1. Der er indgået aftale om, at det solgte, er LABTECH DATA A/S ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af LABTECH DATA A/S på kundens vegne.
  2. ​Indtil ejendomsretten er overgået til køber, forpligtiger køber sig til på behørig vis at drage omsorg for det solgte, herunder at opbevare og vedligeholde det solgte, at holde det solgte brand-, tyveri- og  vandskadeforsikret til den fulde værdi og i øvrigt ikke at foretage nogen form for ændringer uden LABTECH DATA A/S’ skriftlige samtykke.​
  3. Køber forpligter sig endvidere til, ikke uden LABTECH DATA A/S’ samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til denne.
 6. Fejl, mangler og reklamation

  1. ​Køber er pligtig straks ved modtagelsen at foretage en omhyggelig gennemgang af de leverede produkter. Såfremt køber vil påberåbe sig en mangel, skal dette straks og ellers uden ugrundet ophold gøres skriftligt inden 7 dage fra levering med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
  2. LABTECH DATA A/S har altid ret til at afhjælpe mangler, foretage omlevering eller kreditere køber produktet til gældende dagspris på reklamationstidspunktet.
  3. Ønsker køber at gøre en mangel gældende, afleveres i sin original emballage og med alt originalt tilbehør til LABTECH DATA A/S.
  4. Afholder LABTECH DATA A/S omkostninger som følge af, at kunden ikke har medsendt alt originalt tilbehør, er LABTECH DATA A/S berettiget til at kræve sig fuldt kompenseret herfor.
  5. Kan manglen henføres til køber, f.eks. uautoriserende forandringer eller forkert behandling af det solgte, er den ikke mulig at gøre gældende overfor LABTECH DATA A/S.
  6. Er produktet uden mangler faktureres køber for den forbundne arbejdstid, dog aldrig mindre end 1 teknikertime efter LABTECH DATA A/S’ standardpriser.
  7. Der ydes på alle ikke brugte varer en reklamationsret på 24 måneder. LABTECH DATA A/S vil i dog i specielle tilfælde håndtere yderligere garanti, såfremt producenten yder dette.
 7. ​Ansvar

  1. ​Et erstatningskrav overfor LABTECH DATA A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Denne bestemmelse begrænser således ansvaret efter de almindelige erstatningsretlige regler.
  2. LABTECH DATA A/S erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og LABTECH DATA A/S hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab. Denne bestemmelse begrænser således ansvaret efter de almindelige erstatningsretlige regler.
  3. LABTECH DATA A/S er uden ansvar for forsinkelse, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Denne bestemmelse begrænser således ansvaret efter de almindelige erstatningsretlige regler.
  4. LABTECH DATS A/S kan aldrig være ansvarlig for skader, der skyldes, at køberen har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham.
  5. LABTECH DATA A/S er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, som skyldes fejl eller forsømmelser hos LABTECH DATA A/S’ leverandører eller i øvrigt er begrundet i leverandørens forhold. I det omfang LABTECH DATA A/S måtte have berettiget krav hos en leverandør, transporterer LABTECH DATA A/S herved dette krav til køberen, således at køberen er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.
 8. ​Værneting og lovvalg

  1. ​Det er aftalt, at Enhver uoverensstemmelse mellem LABTECH DATA A/S og køber skal afgøres med Retten i Aalborg /vestre landsret som værneting og efter dansk ret. 
 
Copyright © 1994 - 2023 LABTECH DATA A/S. All rights reserved
Din vare er nu lagt i kurven
Du kan til enhver tid gå til kassen ved at klikke på kurven oppe i toppen af siden.


Fortsæt med at handleGå til kassen
Show inline popup
For lav lagerbeholdning
Den nuværende lagerbeholdning er på denne vare, og der kan desværre ikke bestilles mere end dette. varer er derfor lagt i kurven.

OK
Show inline popup